ชาวสมาชิกบ้านลานไพร


สมาชิกบ้านลานไพร เกิดจากการรวมกลุ่มของ หมู่คนกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมกันทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดสิ่งดีขึ้น สมาชิกมีดังนี้

1.       นาย ขอบฟ้า ศรีสุข                     ประธานกลุ่ม

2.       นาย สวาท บุญยัง                        รองประธาน

3.       น.ส.อารีย์ ศรีนครเขต                  เหรัญญิก

4.       นายภูเบศษ์  เพ็งไธสง                  ผู้ช่วยเหรัญญิก

5.       นางเจียมใจ  นุชเพเนียด               เลขานุการ

6.       น.ส.ปางเพรียรพรี อุปแก้ว          ผู้ช่วยเลขานุการ

7.       น.ส. วาสนา อ่ำยิ้มอารีย์  ศรีนครเขต         ประชาสัมพันธ์

8.       นายสมพงษ์   ดำรงวานิชชัย     กรรมการที่ปรึกษาโครงการ

9.       นายนิรันดร์    มั่นคง                 กรมการ

              10.   นายวิชัย  ทวนกระโทก            สมาชิก 

11.นางกนกพร   นุชเพนียด            กรรมการ

12.นายสุระชัย  สินกิ่ม                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.นางทรายดิน ชาวหินฟ้า             กรรมการผู้ทรงคุณวุติ

14.นายนพพล จรัสวิไกลกุล           สมาชิก

15.นายภูเบส เพ็งไธสง                   กรรมการ

16.น.ส.ปณัฐชญา งาหอม               สมาชิก

17. นางกนกพร  นุชเพนียด            สมาชิก

16. นางประดับ  บุญยัง                   สมาชิก

17. ดช.อภิสิทธิ์  ว่องระวัง              สมาชิก

18. นางสำเรียง บุญยัง                     สมาชิก

19. ดช.สิทธิโชค  บุญยัง                 สมาชิก

20  นายกำธร  บุญยัง                สมาชิก

21  นส.นัฐฐา แก้วน้ำยืน          สมาชิก

22 นายวิรัตน์ นุชเพนียด          สมาชิก

23. นายทศเทพ  นุชเพนียด      สมาชิก

24. ดญ. ฑิฆัมพร  นุชเพนียด   สมาชิก

25. ดช.ก้องภพ  กองแก้ว         สมาชิก

26. นส.กอบทอง   ชูจอหอ      สมาชิก

27. นางมณฑา อ่ำยิ้ม               สมาชิก

28 นายสุทัศน์  สว่างศรี           สมาชิก

30 ดญ.นัชชา สว่างศรี             สมาชิก

31 นางสุนี  มั่งคง                    สมาชิก         


Visitors: 463,564