หลักการและเหตุผล

หลักการดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนลานไพร


วิสาหกิจชุมชนลานไพร  รหัสทะเบียน 2-73-02-10/1-0014

ณ ที่บ้านเลขที่  208หมู่1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140

ก่อตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน  พศ.2558

      เนื่องจากภายในพื้นของชุมชน ต.ห้วยหมอนทอง มีพืชสมุนไพรทั้งที่ขึ้นเองและมีการเพาะปลูก ตามสถานที่ต่างๆในชุมชนมากมาย  แต่ขาดการจัดการพืชสมุนไพรในพื้นที่ จึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ทางสมาชิกชุมชนเกิดการพูดคุยปัญหาและทางออกโดยมีผู้   มีองค์ความรู้และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมแนะนำถึงปัญหาและการจัดการ   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  การรวมกลุ่มครั้งนี้ เพื่อการแก้ปัญหา  ทางออกให้เกษตรกร  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน  และเพื่อการบริหารจัดตั้งให้เป็นระบบและระเบียบ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก 7 ในปีแรกๆและได้มีเพิ่มขึ้นมากอีกมากว่า สามสิบคน  ระยะเวลาของการดำเนินงานยังคงเป็นไปจนถึงปัจจุบัน ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ อาจต้องใช้ระยะเวลาบ้าง เนื่องจากทางกลุ่มยังมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน 


วิสัยทัศน์

    การดำเนินชีวิตของกลุ่มต้องปลอดภัยจาก อบายมุข และสารเคมี ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้

มีสุขภาพที่ดี มีความสุข มีชีวิตที่พึงพาตนเองได้และปลอดภัยอย่างยังยืน มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติป่า ต้นไม้ และเก็บเกี่ยงผลผลิตจากพืชเหล่านั้น ดำรงอยู่ของชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชีวิต

วัตถุประสงค์

- เพื่อการแก้ปัญหาทางการผลิตผลเกษตร และสงเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ทางการเกษตร

- เพื่อการหาทางออกของ ผลิตผล ทางการเกษตร  ให้มีมูลค่า

- ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพื่อหารายได้ของคนในชุมชน สู่การปลอดหนี่ ปลอดอบายมุข ปลอดภัยจากยาเสพติด

- ส่งเสริมความรู้ในหลักการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชนอื่นๆ

-เพื่อศึกษาวิจัยสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

-เพื่อพัฒนานวตกรรมใหม่ๆในการแปรรูป วัตถุดิบให้เป็นสินค้า

-ส่งเสริมการปลูกป่า ต้นไม้เพื่อลดภาวะโรคร้อน

-ส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืช และแจกเมล็ดพันธุ์ที่หายาก


เป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนลานไพลดำเนินอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง

พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนแบบยั่งยืน

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตน

เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ทั้งทางกาย และจิตใจVisitors: 464,204