คณะกรรมการดำเนินงาน


คณะกรรมการที่ดำเนินงานมีดังนี้

ที่ปรึกษาโครงการ นายสมพงษ์  ดำรงค์วานิชชัย 

1.       นายสมพงษ์   ดำรงวานิชชัย     กรรมการที่ปรึกษาโครงการ

2.       นายสุระชัย  สินกิ่ม                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.       นางทรายดิน ชาวหินฟ้า             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.       นาย ขอบฟ้า ศรีสุข                     ประธานกลุ่ม

5.       นาย สวาท บุญยัง                        รองประธาน

6.       น.ส.อารีย์ ศรีนครเขต                  เหรัญญิก

7.       นายภูเบศษ์  เพ็งไธสง                  ผู้ช่วยเหรัญญิก

8.       นางเจียมใจ  นุชเพเนียด               เลขานุการ

9.       น.ส.ปางเพรียรพรี อุปแก้ว          ผู้ช่วยเลขานุการ

10.   น.ส. วาสนา อ่ำยิ้มอารีย์  ศรีนครเขต     ประชาสัมพันธ์

Visitors: 464,204