ระเบียบการของเรา

ข้อบังคับระเบียบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140

............................................................

วันที่  30 มิถุนายน  พ.ศ.2558 เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ภายในวันถัดไปหลังจากการประชุมแจ้งให้ทราบทั้งกันเป็นต้นไป

ข้อ3. ในข้อบังคับนี้ 

สมาชิกหมายถึง  สมาชิกที่มีรายชื่อในทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจ บ้านลานไพร

          คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร

ข้อ4. ชื่อและที่ตั้งที่ทำการ

       ชื่อ วิสาหกิจชุมชนบ้านลานไพร  ที่ตั้งที่ทำการ เลขที่ 149 หมู่ 1 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140  

ข้อ5. วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มขึ้นในระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลโดยความสมัครใจ

1.      - เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจการด้วยการผลิต การบริการ การแปรรูป เพื่อการค้า

2.       -เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ในกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหาการผลิต การแปลรูปและการตลาด

3.     -  เพื่อใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาเกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มจากเดิม

4.       -เพื่อการพัฒนากลุ่มให้เกิดการเรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนในครัวเรือน

5.       -เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะครัวเรือนที่เป็นปัญหาแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

และนอกจากนี้ ให้หยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์ตามหลักการและเหตุผลในการปฏิบัติ

ข้อ6. คุณสมบัติของสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

6.1.เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์และกิจกรรมของกลุ่ม

6.2.เป็นบุคคลที่น่าที่มีความประสงค์จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์และร่วมมีหุ้นส่วนในกิจกรรม

ข้อ7.การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6 และประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องยืนใบสมัครถึงคณะกรรมการดำเนินการที่ต้องการเข้าสังกัด  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาตามคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้มีเวลาการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม จึงถือว่าเป็นสมาชิก

ข้อ8. การขาดจากการเป็นสมาชิก  สมาชิกอาจขาดจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

8.1 ตาย

8.2 ลาออก

8.3 คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้ออก

ข้อ9. ที่มาของทุนดำเนินงานของกลุ่ม

         9.1 ออกหุ้น

         9.2 เงินกู้ยืม

         9.3 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ

         9.4 สะสมงบกองทุนที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

         9.5 รับงบอุดหนุนหรือทรัพย์ที่มีผู้ยกให้

ข้อ10. การดำเนินงานของกลุ่ม. วิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร

ข้อ11. การดำเนินการงานของคณะกรรมการกลุ่ม จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

ข้อ 12. การดำเนินการงานให้กรรมการอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี เมื่อครบกำหนดปีแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคนเดิมงานอยู่ในตำแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ คณะกรรมการดำเนินการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ 

  ผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่ ถอนจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ไม่ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

       ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก หรือกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเลือกตั้งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขนุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตัวแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

 

ข้อ13. การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกและกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้

(1)ถึงคราวออกตามวาระ

(2)ลาออกจากตำแหน่ง โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อที่ประชุมใหญ่สมาชิก

(3)ขาดจากการเป็นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ

(4)ย้ายไปอยู่ชุมชนอื่น

(5)ที่ประชุมใหญ่สมาชิกลงมติถอดถอน

ข้อ14. หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมใหญ่สมาชิกและที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และดูและกิจการทั่วไป ปฏิบัติกิจการอื่นๆตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอบหมาย

เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกรายงานประชุมดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ  เหรัญญิก มีหน้าที่รับ จ่ายและเก็บรักษาเงินสด

         ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิกมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ข้อ15. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้ จากกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกและทุกคราว ที่มีการแก้ไขข้อบังคับนี้  ให้ส่งสำเนาข้อบังคับให้สำนักทะเบียน วิสาหกิจชุมชนอำเภอกำแพงแสนทราบ

แบบข้อบังคับของกลุ่มที่กำหนดไว้แล้วนี้ หากมีอันต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือเพิกถอนด้วยกรณีใดๆ ให้เป็นไปตามที่ประชุมกลุ่มกรรมการพิจารณา

 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร ได้พิจารณาข้อบังคับข้างต้นนี้ เมื่อวันที่..30 มิถุนายน  พ.ศ.2558..ได้ลงมติ เป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นข้อบังคับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านลานไพร ได้  และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปจากนี้


 

(ลงชื่อ).........................................

(................................................)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)...............................................

(...................................)

เลขานุการ

 

 

 

Visitors: 465,373